Informacja Prezydenta Miasta: spis wyborców - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja Prezydenta Miasta: spis wyborców

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 17.09.2018, odsłon: 815, ~Łukasz Kołodziej

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) – Prezydent Miasta Puławy zawiadamia, że sporządzony spis wyborców uprawnionych do głosowania jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Puławy ul. Lubelska 5 w pokoju nr 15 w dniach 1 - 15 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dodatkowe informacje w sprawie spisu wyborców i rejestru wyborców udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 w pokojach nr 15, 16 i 17 lub pod numerami tel.: (81) 458 61 57, 458 61 58,
458 61 62.


Warunki ujęcia wyborcy w rejestrze wyborców

Obywatele polscy mogą głosować w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;

2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

Zameldowanie na pobyt czasowy nie stanowi podstawy do ujęcia w rejestrze wyborców z urzędu. Osoby zameldowane na pobyt czasowy, aby móc brać udział w głosowaniu, winny złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Stosowne dokumenty można pobrać w urzędzie lub w BIP.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce
o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

W wyborach samorządowych zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

Dodatkowe informacje w sprawie spisu wyborców i rejestru wyborców udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 w pokojach nr 15, 16 i 17 lub pod numerami tel.: (81) 458 61 57, 458 61 58,
458 61 62.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+