Skrót z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puławy - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 25.04.2019, odsłon: 479, ~Hanna Wenerska

Posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 11 kwietnia 2019 r. – Komisja omówiła program nauki pływania realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Puławy. Ponadto Komisja zwróciła się z wnioskiem o powołanie zespołu roboczego, który zajmie się zmianami w Programie nauki pływania oraz wniosek o udostępnienie trybun na hali sportowej MOSiR dla rodziców w czasie treningów nauki pływania.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 kwietnia 2019 r.- Komisja analizowała wniosek mieszkańca o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych i zwróciła się z wnioskiem o wydanie przez Komisję Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego opinii dotyczącej wniosku mieszkańca.   

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 kwietnia 2019 r.  – Komisja oceniła funkcjonowanie miejskiego lodowiska w 2019 r w porównaniu do poprzednich lat oraz powołała zespół do kontroli zadania p.n. „ Puławscy poeci w Polsce zniewolonej i niepodległej”.

Posiedzenie Komisji  Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 17 kwietnia 2019 r. –Komisja  spotkała się z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. Ponadto zaopiniowała  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w 2018 r. Dodatkowo na Komisji wysłuchano informacji Dyrektora MOPS w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 23 kwietnia 2019 r. – Komisja  rozparzyła projekt uchwały w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Stypendialnego – Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy dla najzdolniejszych uczniów. Komisja wyszła z wnioskiem o zwiększenie kwoty stypendium dla uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego z kwoty 150 zł na 200 zł. Ponadto wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Dyrektorów placówek oraz omówiła udział społeczności szkół, pocztów sztandarowych w uroczystościach upamiętniających ludobójstwo sowieckie w Katyniu oraz tragedię smoleńską (Msza Św. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, „Górka Katyńska”). Dodatkowo Komisja wyszła z wnioskiem o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych na uzupełnienie brakującego monitoringu w szkołach.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego w dniu 24 kwietnia 2019 r. – Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentów nieruchomości, położonych w Puławach, oznaczonych jako działki numer: 2939/32, 362/7, 708/14, 965/19, 868/10, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C, zmiany uchwały nr X/93/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Puławy zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich nr 801 i nr 824 w granicach administracyjnych miasta Puławy,  określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. Ponadto Komisja wyszła z wnioskiem o kontynuację rozmów z Zarządem Województwa Lubelskiego pod kątem ewentualnego rozpoczęcia inwestycji budowy dwóch zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 na wysokości Urzędu Miasta oraz z wnioskiem o przedstawienie Komisji jakie tereny publiczne są użytkowane w sposób bezumowny na terenie miasta Puławy i czy użytkownicy tych terenów ponoszą odpłatności za ich  użytkowanie korzystając z majątku publicznego.          

 

 

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+