Skrót z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puławy - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 3 miesiące temu 29.05.2019, odsłon: 280, ~Hanna Wenerska

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 16 maja 2019 r. – Komisja rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących budżetu Miasta Puławy i zgłosiła do niego następujące wnioski: 1. w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy w rozdziale 1 §1 ust. 3 zmienić z 50% na 25%. 2 w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy w rozdziale 2 § 5 ust.3 zmienić z 40 mieszkańców na 20 mieszkańców. 3 w projekcie uchwały w § 4 skreślić: z mocą obowiązującą od 31 maja 2019 r. Ponadto Komisja zaakceptowała propozycję Pana Prezydenta dotyczącą nieumieszczania w powyższym projekcie uchwały zapisów o finansowaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia i wyszła z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie na rok przyszły i kolejne lata kwoty nie mniejszej niż 400 tys. zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia.          

Posiedzenie Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy w dniu 20 maja 2019 r. – Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisjami z gmin z Kazimierza Dolnego i Janowca odnośnie opracowania wspólnej oferty promocyjnej dla całego regionu. Pierwsze wspólne posiedzenie jest początkiem tego typu spotkań w celu wypracowania oferty promocyjnej dla regionu. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2018 roku” oraz omówiła działalność Puławskiej Orkiestry Dętej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2019 r. – Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu gminy Miasto Puławy za 2018 r. i wydała opinię w sprawie wykonania budżetu miasta Puławy za 2018 r. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Puławy i Zarządzeń Prezydenta Miasta Puławy za rok 2018r.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 22 maja 2019 r.- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, organizacji i szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Puławach oraz nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puławach. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania: z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach za 2018 rok oraz z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2018 roku”.  

Posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 23 maja 2019 r. – Komisja wysłuchała informacji z działalności Centrum Informacji Turystycznej oraz  informacji od Dyrekcji Muzeum Czartoryskich w Puławach w temacie oferty turystycznej dla miasta.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 27 maja 2019 r. – Komisja omawiała temat: „Medycyna szkolna w placówkach oświatowych” i podjęła wniosek o wystąpienie z pismem do Starosty Puławskiego o udostępnienie raportu zbiorczego dotyczącego podsumowania zdrowotności dzieci i młodzieży w ramach medycyny szkolnej realizowanych przez higienę szkolną. Dodatkowo Komisja omówiła uroczystości szkolne i miejskie w ramach święta ustanowienia Konstytucji dn. 03.05.1791r.  

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego w dniu 28 maja 2019 r. – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej w Puławach przy ul. Lubelskiej, obręb Miasto Puławy, oznaczonej jako działka numer 634/29, określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na lata 2019 – 2023. Ponadto odbyła się dyskusja na temat opłat targowych w mieście Puławy i przyjęto wniosek w sprawie uwzględnienia w budżecie miasta na 2020 r. modernizacji ul. Sypniewskiego.   

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+