Skrót z posiedzeń Komsiji Rady Miasta Puławy - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót z posiedzeń Komsiji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 28.03.2019, odsłon: 399, ~Hanna Wenerska

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 marca 2019 r. – Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańca o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,

Posiedzenie Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy w dniu 18 marca 2019 r. – omówiono propozycje obchodów związane z rokiem Stanisława Moniuszki oraz działalność Muzeum Puławskiego wraz z planami na 2019 rok. Ponadto Komisja zgłosiła wniosek o przygotowanie projektu uchwały odnoszącego się do budowy pomnika majora Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” w miejscu byłego pomnika Wdzięczności Armii Sowieckiej w okolicy Wojskowej Komendy Uzupełnień,

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2019 r.  -  Komisja wysłuchała informacji o realizacji zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 20 marca 2019 r. – Komisja zapoznała się z pracą Schroniska dla zwierząt w Puławach oraz rozpatrzyła sprawozdania złożone przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Puławach ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście w 2018 r.,

Posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 21 marca 2019 r.- na Komisji odbyło się spotkanie z organizatorem Cisowianka Mazovia MTB Marathon Panem Cezarym Zamaną w sprawie organizacji w dniu 19 maja br. zawodów rowerowych Puławach oraz dyskusja na temat przeglądu wyników otwartych konkursów ofert z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki,

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 25 marca 2019 r. – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji harcerskich - Związek Harcerstwa Polskiego, strzeleckich - Związek Strzelecki, Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych, Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Puławach, Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym i Wydziału Dokumentacji Dziejów Miasta na temat ich funkcjonowania. W trakcie dyskusji Komisja zawnioskowała o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych na remont poddasza w Domu Eustachiewicza celem przeniesienia materiałów pozyskanych z Zachty na poddasze, dzięki czemu Związek Strzelecki i ZHP pozyskaliby lokum w przyszłości,

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego w dniu 26 marca 2019 r. – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmian w WPF na lata 2019- 2026 oraz  zmian w budżecie miasta na 2019 r. Komisja w trakcie omawiania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących budżetu miasta Puławy wyszła z wnioskiem o zmiany w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy, które dotyczą m.in. dopuszczenie realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie Miasta Puławy i z zakresu oświaty. Ponadto odbyła się dyskusja z Prezesem OPEC i przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na temat systemu rozliczeń opłat za ciepło.           

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+