Skrót z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puławy - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót z posiedzeń Komisji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 6 miesięcy temu 1.02.2019, odsłon: 540, ~Hanna Wenerska

Posiedzenie Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy w dniu 21 stycznia 2019 r. – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie powołania delegatów do Związku Miast Polskich oraz Związku Miast Nadwiślańskich i apel skierowany do Wojewody Lubelskiego i Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remont grobów i Cmentarza Wojennego w Puławach. Ponadto przyjęła wniosek o przekazaniu sprawy dotyczącej wsparcia finansowego na realizację teledysku promującego Puławy do Pana Prezydenta oraz skierowała wniosek do Pana Prezydenta z zapytaniem o jego stanowisko w sprawie możliwości organizacji w Puławach nowej dla Polski placówki muzealnej – Muzeum Badań Polarnych i Historii Krajobrazu Polodowcowego Polski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2019 r. – Komisja wysłuchała informację o zaletach i kosztach funkcjonowania klas poniżej 24 osób w klasie w ZSO nr 2.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 23 stycznia 2019 r. – Komisja zaopiniowała trzy projekty uchwał w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy oraz wyszła z wnioskiem o wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Puławach w sprawie celowości powołania instytucji koronera w Puławach.

Posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 24 stycznia 2019 r. – na Komisji odbyła się dyskusja w sprawie ustalenia warunków uruchomienia ski-busa. Ponadto Komisja wysłuchała informacji odnośnie sytuacji finansowej KS Wisła Puławy oraz informacji odnośnie przygotowanej oferty sportowej dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 28 stycznia 2019 r. – Komisja pozytywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia sieci i  określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy. Ponadto Komisja wysłuchała informacji odnośnie przygotowania placówek oświatowych do ferii zimowych.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego w dniu 29 stycznia 2019 r. – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w WPF na lata 2019- 2026 oraz w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r., szereg uchwał dotyczących umów najmu i dróg gminnych. Pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Miasto Puławy a Gminą Baranów dotyczącego powierzenia gminie Miasto Puławy wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu oraz w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich. Jednocześnie przy rozpatrywaniu wniosku MZK Puławy o ustalenie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej wykonywane przez MZK Puławy Sp. z zo.o. na liniach miejskich i podmiejskich wystosowała wniosek do Pana Prezydenta aby zajął stanowisko w tej sprawie, gdyż bez jego decyzji Komisja nie wypowie się w powyższej kwestii. Rozpatrywane było również pismo od Trans-Bus Express w sprawie zmiany uchwały odnośnie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. Przyjęto wniosek aby zmienić tę uchwałę i udostępnić przystanki Lubelska- Urząd Miasta 126 i Lubelska- Urząd Miasta 224 przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób. Kolejnym przyjętym wnioskiem przez Komisję był wniosek do Pana Prezydenta, aby zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Województwa Lubelskiego o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych drogi ul. Lubelskiej i budowy dwóch zatok przystankowych na wysokości Urzędu Miasta (przy przystankach Lubelska-Urząd Miasta 126 i Lubelska-Urząd Miasta 224).   

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+